Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Profesionālā konsultēšana

  Norises datumi

  Mērķa auditorija

  Visi interesenti

  Programmas anotācija

  Programmas mērķis: paaugstināt speciālistu/ekspertu, kas veic arī konsultēšanas pienākumus, profesionālo kompetenci; motivēt uztvert konsultanta pienākumus kā dalīšanos ar zināšanām un pieredzi, kā mākslu un amatu.
  Programmā iekļautie temati:

  • Konsultēšana. Konsultējošas attiecības ar klientu;
  • Konsultanta profesionālā kompetence, kā tā izpaužas;
  • Konsultēšanas modeļi, stili un veidi;
  • Verbālās un neverbālās komunikācijas pielietojums;
  • Intervēšana. Izzinošo un precizējošo jautājumu formulēšana;
  • Jautājumu klasifikācija. Sešas jautājumu kategorijas.

  Stundu skaits

  16 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes)

  Mācību rezultāts

  Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki izpratīs profesionālās konsultēšanas specifiku, zinās dažādus konsultēšanas modeļus un procedūras, spēs izvēlēties un attīstīt sev nepieciešamos konsultēšanas stilus un veidus. Gūs izpratni par to, ka jautājumu pielieto, lai ne tikai iegūtu vienkāršu atbildi, bet arī, lai mudinātu analizēt esošo informāciju, izdarīt secinājumus, izteikt viedokļus, argumentēt, diskutēt, prognozēt, radīt jaunus risinājumus. Zinās vispārējās prasības konsultanta profesionālajām zināšanām, praktiskām iemaņām un personiskajām kvalitātēm.

  Prasības kursu apmeklētājiem

  Pirms došanās uz mācībām sagatavot 5 minūšu stāstījumu par vienu veiksmīgu un vienu neveiksmīgu konsultēšanas piemēru savā praksē.

  Mācību procesa organizācija un metodes

  12 stundas klātienē, 4 stundas attālinātās mācības. Lekcijas, diskusijas, grupu darbs, pāru darbs, situācijas analīze, patstāvīgais darbs

  Lektore

  Dženija Dzirkale-Maļavkina, Mg.Soc.Sci., Mg Edu.Sci.

  Kontaktinformācija

  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
  Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
  tālr. 67806129

 • Ievads tēmā - pirms mācībām izjūti konsultēšanas "garšu"

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Vispārējais saturs

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam
 • Pasniedzēja materiāli

  Lai piekļūtu, nepieciešams pieteikties kursam