Projekti

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Digital competence and information literacy for librarians" (NEDlib) Nr. 2023-1-BG01-KA220-ADU-000167178

  

2023. gada nogalē tika uzsākts The University of Library Studies and Information Technologies (Bulgārija) izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Digitālās kompetences un informācijpratība bibliotekāriem” ("Digital competence and information literacy for librarians"), kurā Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar dalībniekiem no Portugāles, Grieķijas, Bulgārijas un Rumānijas darbojas kā partnerorganizācija.

Projekta mērķis: attīstīt bibliotekāru un informācijas speciālistu prasmes un izveidot elektroniskus rīkus izglītošanai, kurus viņi var izmantot darbā ar vietējo kopienu un bibliotēku lietotājiem. 

Projekta ietvaros eksperti izstrādās elektronisku mācību saturu un līdzekļus, lai nodrošinātu zināšanu un prasmju apmaiņu četrās jomās: informācijpratība; medijpratība; dezinformācija un viltus ziņas; spēļošana bibliotēkās. 10 cilvēki (publisko bibliotēku darbinieki) no katras dalībvalsts apgūs zināšanas, lai projekta ietvaros tās nodotu tālāk sabiedrībai savā reģionā. Zināšanu pārnese notiks izglītojošu norišu ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2023. līdz 31.08.2026.

Projekta kopējais finansējums 400 000.00 EUR

Vairāk par projekta norisi lasīt šeit

Projekts "Neformālās izglītības programmas akadēmisko bibliotēku darbiniekiem"

2022.gadā LNB Kompetenču attīstības centrs kopīgi ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju pārstāvjiem pēc dizaina domāšanas labākajiem principiem un ar Latvijas Universitātes vadošās pētnieces Baibas Holmas teorētisko zināšanu atbalstu izstrādāja mācību pakalpojumu, kas būtu piemērots tieši akadēmisko bibliotēku personāla profesionālajai pilnveidei. Projekta darba grupā ir 9 kolēģi no 7 dažādām bibliotēkām. Izpētes posmā tika intervēti vairāk par 20 augstāko izglītības iestāžu bibliotēku darbinieki, lai saprastu problēmloku, kas saistīti ar akadēmisko bibliotēku interesēm. Pēc pirmā posma tika identificētas bibliotēku darbinieku mācību vajadzības, nākamajā posmā sekoja problēmu definēšana un mācību pakalpojuma ideju izstrāde.

Projekta norises laiks: 2022.gada 1.februāris – 31.oktobris.

VKKF projekts bibliotēku direktoru mācībām

2021.gada rudenī Latvijas Bibliotekāru biedrība, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (Bibliotēku attīstības centru un Kompetenču attīstības centru) īstenoja Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu. Projekts ir mācības tiešsaistē 42 bibliotēku direktoriem/vadītājiem programmā “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem” (24 akadēmiskās stundas). Programma ietver 3 tēmas: Bibliotēkas vadība nenoteiktības apstākļos; Statistikas un ietekmes datu izmantošana pierādījumos balstītu stāstu stāstīšanā; Bibliotēkas pakalpojumu menedžmenta un attīstīšanas pieredze Igaunijā.

Erasmus+ mobilitātes projekts "Andragoģija kā izaicinājums bibliotekāriem" ("Andragogy as a challenge for librarians") Nr. 2020-1-LV01-KA104-077190

2022. gada pavasarī LNB darbinieki devās mobilitātē uz Barselonu. Mobilitātes dalībnieku iegūtās kompetences integrētas izglītojošās darbības pasākumos un iniciatīvās LNB.

2020. gadā tika apstiprināts LNB izstrādātais Erasmus+ programmas projekts "Andragoģija kā izaicinājums bibliotekāriem", kura ietvaros notika 7 dienu mācību kursi "Andragogy and Self-Directed Learning" ("Andragoģija un sevis vadīta mācīšanās") un 5 dienu kursi "Radošā domāšana" Barselonā, kurus organizē uzņemošā organizācija "Anatolia Education". Kopumā mobilitātē piedalījās 6 LNB darbinieki no dažādiem departamentiem.

Mobilitātes projekta mērķi:

1) pieaugušo izglītotāju kompetenču pilnveide andragoģijas jomā;

2) mācību metožu un paņēmienu apgūšana andragoģijā;

3) zināšanu un prasmju apgūšana par mācību procesa organizēšanu pieaugušajiem.

Sasniegtie rezultāti: 

-       profesionāli pilnveidojušies LNB darbinieki; iegūtas zināšanas andragoģijas jomā; zināšanas par mācību sistēmām un starptautisku mācību pasākumu organizēšanu; apgūtas prasmes mācību procesā izmantot digitālos rīkus; iegūta pieredze par pašvirzītas mācīšanās metodes izmantošanu NVO darbā ar senioriem; novērtēta pieauguša iepriekšējās dzīves pieredzes izmantošana motivēšanai un mācīšanas veicināšanai; praktizēta saziņa svešvalodā; nostiprināta pārliecība par savām kā izglītotāja spējām un varēšanu.

Projekta kopējais finansējums 14 976.00 EUR

Vairāk informācijas: vita.juraga@lnb.lv ; raksts EPALE platformā šeit

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts "Medicīnas informācijas pratība" Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371

2019. gadā tika apstiprināts Rīgas Stradiņa universitātes izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts “Medicīnas informācijas pratība” ("Medical Information literacy") Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371, kurā Latvija Nacionalā bibliotēka darbojas kā partnerorganizācija.

Projekta mērķis: izstrādāt inovatīvu, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības programmu bibliotekāriem, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos materiālus (e-grāmata), kura ir domāta pasniedzējiem, un mācību materiālus.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019 līdz 01.03.2022.

Projekta dalībnieki:

1. Rīgas Stradiņa universitāte – koordinators, vadošais partneris

2. Latvijas Nacionālā bibliotēka - partnerorganizācija

3. Lietuvas Veselības zinātnes universitāte – partnerorganizācija

4. Tartu Universitātes slimnīca - partnerorganizācija

5. Tallinas Universitāte - partnerorganizācija

Projekta rezultāti:

1) Inovatīva, starptautiska, profesionālās pilnveides programma;

2) Pasniedzējiem adresētie metodiskie materiāli un mācību materiāli.

Mērķauditorija:

  • bibliotēku speciālisti no publisko, skolu, koledžu, augstskolu un slimnīcu bibliotēkām;

  • veselības aprūpes nozares speciālisti, kurus interesē uzticama informācija darba vajadzībām;

  • veselības zinātnes pasniedzēji, kurus interesē informācija studiju procesa nodrošināšanai;

  • Eiropas medicīnas informācijas speciālisti, kuri plāno izstrādāt un/vai pasniegt līdzīgas apmācības programmas.

Projekta kopējais finansējums 141 815.00 EUR

Projekta mājaslapa

Lasīt vairāk...

Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

Projektā 2020.gadā LNB darba grupa (5 cilvēku sastāvā) veica modulārās profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” izstrādi un ieviešanu, tai skaitā tās atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai izvērtēšanu, atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu.

2021.gadā LNB darba grupa (4 cilvēku sastāvā) izstrādā profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” eksāmena saturu un modulārās profesionālās izglītības programmas “Bibliotēku zinības” moduļu pārbaudījumu saturu.

Vairāk informācijas: agnese.pasane@lnb.lv

Projekts "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem" (2015-1-LT01-KA204-013460)

Projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu andragoģijas mācību vidi bibliotekāriem, kurā tiks iekļauti andragoģijas mācību kursa materiāli latviešu, lietuviešu, bulgāru un angļu valodā.

Projekta mājaslapa: http://go-andragogy.eu/

Projekta partneri no Lietuvas: Ādama Mickēviča Viļņas Reģiona publiskā bibliotēka (projekta vadītājs), Lietuvas Bibliotekāru asociācija; no Latvijas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Jelgavas zinātniskā bibliotēka; no Bulgārijas: Innovatīvu sabiedrības centru asociācija, Nikolā Furnadžijeva Reģionā bibliotēka

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

2017. gada 30. maijā LNB notika starptautiska zinātniska konference "Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei", kurā projektam "Andragoģija: virtuāla tālmācības sistēma bibliotekāriem" tika veltīta apakšsekcija "Andragoģija-izaicinājums bibliotekāra kompetencei". Konferences darba video straumējuma ieraksts un attēlu galerija. Apakšsekcijas video materiāls tiek gatavots publicēšanai. 

Lasīt vairāk par moduļa "Pieaugušo mācīšanas un mācīšanās metodes" satura eksperti Ingūnu Arāju 

Lasīt vairāk par moduļa "Pieaugušo mācīšanas un mācīšanās principi" satura eksperti Dženiju Dzirkali-Maļavkinu 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015.–31.08.2017.

Lasīt vairāk...

ES fondu pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedalījās projekta 2. un 4. kārtā. Kopā mācījās 180 izglītojamie.

Lasīt vairāk...

Pēdējās izmaiņas: Friday, 2024. gada 17. May, 14:07