Profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmens

Apraksts par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu

Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt personas kompetences atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām.

Vērtēšanā tiek pārbaudītas pretendenta profesionālās kompetences un spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes. Novērtēšanas rezultātā iespējams iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Eksāmenu grafiks 2024. gadā

Konsultāciju grafiks 2024. gadā

Pieteikšanās profesionālās kvalifikācijas eksāmenam un tā konsultācijām

Saistošie normatīvie akti, ar kuriem jāiepazīstas pirms konsultācijām:

  1. Bibliotekāra profesijas standarts
  2. Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumi Nr. 752 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību"
  3. Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"
  4. Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumi Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" 

Informāciju par 2023. gada eksāmenu rezultātiem var lasīt publikācijā Latvijas Bibliotēku portālā.

Izej spēli, lai pārbaudītu savas profesionālās kompetences! 

Pēdējās izmaiņas: Thursday, 2024. gada 11. April, 16:45