Profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmens

Apraksts par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu

Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt personas zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām.

Vērtēšanā tiek pārbaudītas pretendenta profesionālās kompetences un spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes. Novērtēšanas rezultātā iespējams iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

Eksāmenu grafiks 2023. gadā

Konsultāciju grafiks 2022. gadā

Pieteikšanās profesionālās kvalifikācijas eksāmenam un tā konsultācijām

Saistošie normatīvie akti, ar kuriem jāiepazīstas pirms konsultācijām:

  1. Bibliotekāra profesijas standarts
  2. Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumi Nr. 752 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību"
  3. Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”
  4. Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 451 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti”

VIAA piedāvā iespēju saņemt profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmena izmaksu kompensāciju. Vairāk informācijas ŠEIT

Informāciju par 2022. gada eksāmenu rezultātiem var lasīt publikācijā Latvijas Bibliotēku portālā.

Pēdējās izmaiņas: Wednesday, 2023. gada 11. January, 14:29