Izlaist pieejamie kursi

Pieejamie kursi

Mērķis: veidot izpratni par nacionālo krājumu bibliotēkās un bibliotēku lomu pasaules kultūras mantojuma saglabāšanā, sniegt zināšanas par krājuma attīstības, uzskaites, uzturēšanas un saglabāšanas pamatprincipiem, attīstīt patstāvīgai krājuma pārvaldībai nepieciešamās prasmes un iemaņas, sagatavot darbam ar bibliotēkas krājumu.

Mērķis: veidot izpratni par attālinātajiem un bibliotēkā uz vietas sniegtajiem pamatpakalpojumiem, veidot izpratni par informācijas resursu izmantošanu lasītāju apkalpošanā, sniegt zināšanas par bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanu, sagatavot lasītāju apkalpošanai.

Mērķis: sniegt zināšanas un veidot izpratni par bibliotēkas vadīšanas būtību, galvenajām funkcijām, darba plānošanu, uzņēmējdarbības un budžeta veidošanas pamatiem, vadītāja darba galvenajiem aspektiem, attīstīt iemaņas un veidot prasmes bibliotēku darba organizēšanā, personāla vadībā  un veiksmīgas komunikācijas veidošanā, kā arī projektu izstrādes pamatos.

Mērķis: izglītot par ikdienas darbā nepieciešamajām informācijas tehnoloģiju (IT) prasmēm, nostiprināt iepriekš un no jauna iegūtās IT iemaņas darbā bibliotēkā.

Mērķis: veicināt izpratni par bibliotēku politiku un sistēmu, nozares pārvaldību, pilnveidot zināšanas par nozares normatīvajiem dokumentiem un standartiem, veidot izpratni par kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguves, apstrādes un iekļaušanas principiem kopējā nozares statistikā, sniegt ieskatu par informācijas un komunikācijas tiesībām un attīstīt prasmes izmantot iegūtās zināšanas par autortiesībām un fizisko personu datu aizsardzību.

Mērķis: sniegt zināšanas, padziļināt izpratni un veidot prasmes, kas nepieciešamas praktiskam darbam ar digitālajiem informācijas resursiem, tiešsaistes abonētajām datubāzēm, e-grāmatām un brīvpieejas elektroniskajiem resursiem, attīstīt prasmes praktiskai angļu valodas lietošanai informācijas meklēšanā.

Mērķis: sniegt zināšanas par bibliotekāro ētiku, bibliotēku nacionālo un starptautisko sadarbību, starpkultūru un sabiedrības integrācijas jautājumiem, attīstīt iemaņas bibliotēkas vizuālās informācijas vides modelēšanā un veidošanā un bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanā, sagatavot darbam ar sabiedrību.

Mērķis: veidot izpratni par bibliotēkas izglītojošās darbības lomu un nozīmi ikdienas darbā, sniegt zināšanas un veicināt izpratni par attīstības un pieaugušo psiholoģiju, pieaugušo pedagoģiju, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam ar lasītājiem bibliotēkas informācijas pakalpojumu, informācijpratības un lasītpratības jomā un veidot izpratni par bibliotekāra lomu karjeras attīstības atbalsta komandā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: sniegt zināšanas un attīstīt prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas, uzraudzības, darba vides risku, pirmās palīdzības sniegšanā, analīzes un prognozēšanas jomās.

ESF G12 - Priekšmets "Bibliotēkas krājuma pārvaldība"

ESF G12 - Priekšmets "Bibliotēkas pakalpojumi"

ESF G12 - Priekšmets "Bibliotēkas vadība"

ESF G12 - Priekšmets "Bibliotēka un sabiedrība"

ESF G13 - Priekšmets "Bibliotēkas pakalpojumi"

ESF G13 - Priekšmets "Bibliotēkas krājuma pārvaldība"

Sagatavošanās kurss profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmenam

Mācības notiek 2018.gada 28.-29.martā, 26. aprīlī un 11.maijā. Kursa apjoms ir 30 akadēmiskās stundas.

Programmā iekļautie temati:

 • Mārketings
 • Mārketinga stratēģija un stratēģijas plānošana
 • Sociālie mediji
 • Sociālo mediju kampaņas
 • Labākie piemēri

Programmā iekļautie temati:

 1. Mērķprogrammas izveidošanas nosacījumi konkrētai lasītāju grupai
 2. Prasības sekmīgam bibliotēku darbam ar bērniem
 3. Krājuma kārtojums plauktos, atspoguļojums elektroniskajā katalogā
 4. Blogs bērniem – platforma informācijpratībai, komunikācijai
 5. Pasākumi bērniem – jaunās tendences
 6. Nerātnie bērni – ko darīt?

Programmas mērķis: padziļināt izpratni par mūsdienīgas bibliotēkas iespējām, pilnveidot zināšanas un prasmes kvalitatīva mācību procesa atbalstam un skolēnu vispārējo kompetenču attīstībai.

Apgūstot šo programmu, bibliotekāri labāk izpratīs pārmaiņas bibliotēku sistēmā kopumā un bibliotēkas darbības iespējas mācību procesa atbalstam, kā arī iepazīsies ar bibliotekāra darba pamatvirzieniem un darbam nepieciešamajām kompetencēm. Kursu dalībnieki, pilnveidojot savu digitālo kompetenci, spēs to attīstīt arī skolēniem. Iegūs zināšanas par daudzveidīgām metodēm, ar kuru palīdzību var skolēnos attīstīt apzinātu nepieciešamību pēc informācijas, lai varētu risināt mācību problēmas, izmantot dažādas informācijas iegūšanas stratēģijas, atrast atbilstošu informāciju, novērtēt saņemtās informācijas kvalitāti, autorību un autentiskumu. Apgūs dažādus metodiskos paņēmienus, daudzveidīgas metodes un darba formas lasīšanas veicināšanā, kā arī gūs izpratni un zināšanas par literāro interešu attīstīšanas iespējām skolas bibliotēkā Bibliotekāri izpratīs ētisko vērtību nozīmi bibliotekārajā darbā un spēs praktiskajā ikdienas darbā saskatīt kopīgo un atšķirīgo saskarsmē ar sabiedrību, ar bibliotēkas lietotājiem, ar kolēģiem un pašam ar sevi.

Programmā iekļautie temati:

 • digitāli mācību materiāli un resursi, to pieejamība pedagogiem un skolēniem;
 • darba lapu izveide un izmantošana;
 • letonika.lv Lasītava - latviešu literatūras pilnteksta bibliotēka;
 • latviešu valodas pareizrakstības rīki, mašīntulkošana, runas atpazīšana, teksta pārveidošana runas formātā, virtuālie asistenti un citas inovatīvas valodas tehnoloģijas;
 • digitālā satura izmantošana konkrētām zinību apguves vajadzībām, instrumenti pedagogu personīgo materiālu veidošanai dažādām vidēm (tai skaitā interaktīvajām tāfelēm).

Programmā iekļautie temati:

 • digitāli mācību materiāli un resursi, to pieejamība pedagogiem un skolēniem;
 • darba lapu izveide un izmantošana;
 • letonika.lv Lasītava - latviešu literatūras pilnteksta bibliotēka;
 • latviešu valodas pareizrakstības rīki, mašīntulkošana, runas atpazīšana, teksta pārveidošana runas formātā, virtuālie asistenti un citas inovatīvas valodas tehnoloģijas;
 • digitālā satura izmantošana konkrētām zinību apguves vajadzībām, instrumenti pedagogu personīgo materiālu veidošanai dažādām vidēm (tai skaitā interaktīvajām tāfelēm).

Programmā iekļautie temati:

 • MS Excel darbgrāmatas pārvaldīšana;
 • Izklājlapu noformēšana, darbības ar šūnām;
 • Darbības ar formulām un funkcijām;
 • Diagrammu izveide un pielāgošana;
 • Excel 2013 iespējas;
 • Darba lapu sagatavošana izdrukai

Programmā iekļautie temati:

 • Digitalizācijas projektu veidi;
 • Digitalizācijas projektu uzdevumi;
 • Digitalizācijas process, jēdzieni un pamatprincipi;
 • Digitalizācijas labā prakse;
 • Galvenie digitalizācijas kvalitāti raksturojošie parametri;
 • Datu ilgtermiņa saglabāšana.

Kursa kopsavilkums - te tiks pārnesta jaunā kursa apraksts šībrīža anotācijas izskatā.

Informācija kursu veidotājiem:

 1. kursa apraksts redzams pie kursa nosaukuma 
 2. kursa nosaukums un anotācijas teksts pakļaujas komandai "Meklēt kursu" pēc vārdiem vai vārda daļas

Divu dienu kursā aplūkotās tēmas:

 • darba vide
 • darbs ar datiem
 • aprēķini un formulas
 • diagrammas, datu analīze
 • dokumentu noformēšana, izguve
 • rakurstabulas
 • darba lapas aizsardzība

Apgūstot šo kursu, bibliotekāri spēs analizēt problēmas, kas saistītas ar valodas lietošanu dažādās informācijas meklēšanas un izguves sistēmās, spēs noteikt un raksturot galvenās semantiskās attiecības, kādas ir konkrētu informācijas meklējumvalodu pamatā, pratīs novērtēt informācijas meklējumvalodu lomu mūsdienu informācijas telpā.

Programmā iekļautie temati:

 • Latviešu valoda mūsdienu multikulturālajā vidē;
 • Vārdšķiru gramatiskās kategorijas, to nozīme kulturālas runas un rakstu izveidē;
 • Sintaktiskās konstrukcijas un pieturzīmes vienkāršos teikumos;
 • Saliktu teikumu struktūra, lietojums un pieturzīmes saliktos teikumos;
 • Teksta plānošana un veidošana, novērtēšana, labošana un piemērotāko līdzekļu izvēle;
 • Sintaktiski stilistiskās, leksikostilistiskās un gramatiski stilistiskās kļūdas.

Programmā iekļautie temati:

 • Valodas mainība un attīstība;
 • Dažādu vārdšķiru un sintaktisko konstrukciju gramatiski stilistiskais lietojums;
 • Pieturzīmju stilistiskās funkcijas;
 • Lietišķā valodas stila morfoloģiskās, leksiskās un sintaktiskās  īpatnības;
 • Sintaktiski stilistiskās, leksikostilistiskās un gramatiski stilistiskās kļūdas.

Programmā iekļautie temati:

 • Konsultēšana. Konsultējošas attiecības ar klientu;
 • Konsultanta profesionālā kompetence, kā tā izpaužas;
 • Konsultēšanas modeļi, stili un veidi;
 • Verbālās un neverbālās komunikācijas pielietojums;
 • Intervēšana. Izzinošo un precizējošo jautājumu formulēšana;
 • Jautājumu klasifikācija. Sešas jautājumu kategorijas.

Programmas mērķis: pilnveidot dalībnieku kompetenci pieaugušo izglītošanas procesā.
Programmā iekļautie temati:

 • ieskats pieaugušo pedagoģijā,
 • pieaugušo izglītības procesa plānošana un organizēšana,
 • saskarsmes specifika un nodarbību vadītāja loma pieaugušo izglītības procesā,
 • mācīšanās veidi,
 • interaktīvās mācību metodes darbā ar pieaugušajiem,
 • ieskats IT un e-mācību vides jeb attālinātās mācīšanās iespēju izmantošanā pieaugušo izglītībā.

Kursu dalībnieki iegūs zināšanas par komandas veidošanu, priekšstatu par to, kādi varētu būt iespējamie apdraudējumi komandas darbā. Pilnveidos izpratni par kvalitatīvas komunikācijas nozīmi un lomu sadalījumu komandā. Nodarbību laikā praktiski mācīsies darboties kā komanda. Pilnveidos izpratni, kā spēcināt savu komandu un motivēt tās dalībniekus.

Programmas mērķis:  apgūt pozitīvas domāšanas  stratēģijas izmantošanai saskarsmē.
Programmā iekļautie temati:

 • stereotipiskā domāšana un aizspriedumi
 • stereotipu nozīme saskarsmē
 • dzīves scenāriju nozīme saskarsmē
 • pozitīvās domāšanas būtība un tās elementi
 • pozitīvās domāšanas stratēģija saskarsmē

Programmas mērķis: pilnveidot zināšanas par  stresu un profesionālo  izdegšanu, apgūt prasmes to  mazināšanai.

Programmā iekļautie temati:

 • stress tā veidi un cēloņi
 • stresa pazīmes un sekas
 • personīgo stresoru noteikšana
 • stresa pārvarēšana
 • profesionālā izdegšanas komponenti
 • profesionālā izdegšanas individuālie un organizācijas faktori
 • profesionālās izdegšanas profilakses metodes

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here.

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here.

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here.

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Saturs kursā: spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here.

Course summary: click here

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Saturs kursā: spiest šeit.

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here

Course summary: click here

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here

Mācību kurss izpratnei par izglītojamo daudzveidīgu domāšanas prasmju attīstīšanu dažādos sarežģītības līmeņos un testu veidošanas rīku izmantošanu e-vidē.

Programmā iekļautie temati:

 • Kā pareizi uzdots jautājums virza domāšanu
 • Jautājumu klasifikācija (pēc B.Blūma)
 • Sešas jautājumu kategorijas dažādas sarežģītības domāšanas līmeņiem
 • Jautājumu kategorijas un jautājumu bankas veidošana e-vidē 
 • Jautājumu izveidošana daudzizvēļu, apgalvojuma, atbilstības pāru vai esejas formā