Skip available courses

Available courses

Dokumenti izmantošanai. 

Mērķis: veidot izpratni par nacionālo krājumu bibliotēkās un bibliotēku lomu pasaules kultūras mantojuma saglabāšanā, sniegt zināšanas par krājuma attīstības, uzskaites, uzturēšanas un saglabāšanas pamatprincipiem, attīstīt patstāvīgai krājuma pārvaldībai nepieciešamās prasmes un iemaņas, sagatavot darbam ar bibliotēkas krājumu.

Mērķis: veidot izpratni par attālinātajiem un bibliotēkā uz vietas sniegtajiem pamatpakalpojumiem, veidot izpratni par informācijas resursu izmantošanu lasītāju apkalpošanā, sniegt zināšanas par bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanu, sagatavot lasītāju apkalpošanai.

Mērķis: sniegt zināšanas un veidot izpratni par bibliotēkas vadīšanas būtību, galvenajām funkcijām, darba plānošanu, uzņēmējdarbības un budžeta veidošanas pamatiem, vadītāja darba galvenajiem aspektiem, attīstīt iemaņas un veidot prasmes bibliotēku darba organizēšanā, personāla vadībā  un veiksmīgas komunikācijas veidošanā, kā arī projektu izstrādes pamatos.

Mērķis: izglītot par ikdienas darbā nepieciešamajām informācijas tehnoloģiju (IT) prasmēm, nostiprināt iepriekš un no jauna iegūtās IT iemaņas darbā bibliotēkā.

Mērķis: veicināt izpratni par bibliotēku politiku un sistēmu, nozares pārvaldību, pilnveidot zināšanas par nozares normatīvajiem dokumentiem un standartiem, veidot izpratni par kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguves, apstrādes un iekļaušanas principiem kopējā nozares statistikā, sniegt ieskatu par informācijas un komunikācijas tiesībām un attīstīt prasmes izmantot iegūtās zināšanas par autortiesībām un fizisko personu datu aizsardzību.

Mērķis: sniegt zināšanas, padziļināt izpratni un veidot prasmes, kas nepieciešamas praktiskam darbam ar digitālajiem informācijas resursiem, tiešsaistes abonētajām datubāzēm, e-grāmatām un brīvpieejas elektroniskajiem resursiem, attīstīt prasmes praktiskai angļu valodas lietošanai informācijas meklēšanā.

Mērķis: sniegt zināšanas par bibliotekāro ētiku, bibliotēku nacionālo un starptautisko sadarbību, starpkultūru un sabiedrības integrācijas jautājumiem, attīstīt iemaņas bibliotēkas vizuālās informācijas vides modelēšanā un veidošanā un bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanā, sagatavot darbam ar sabiedrību.

Mērķis: veidot izpratni par bibliotēkas izglītojošās darbības lomu un nozīmi ikdienas darbā, sniegt zināšanas un veicināt izpratni par attīstības un pieaugušo psiholoģiju, pieaugušo pedagoģiju, kā arī attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam ar lasītājiem bibliotēkas informācijas pakalpojumu, informācijpratības un lasītpratības jomā un veidot izpratni par bibliotekāra lomu karjeras attīstības atbalsta komandā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: sniegt zināšanas un attīstīt prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas, uzraudzības, darba vides risku, pirmās palīdzības sniegšanā, analīzes un prognozēšanas jomās.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanu sabiedrībā nepieciešamās personīgās un starppersonu zināšanas un prasmes, pilnveidot pozitīvas saskarsmes veidošanas prasmes, veicinot efektīvu un lietišķu dalību sabiedriskajā un darba dzīvē, attīstīt un nostiprināt prasmi izmantot profesionālo terminoloģiju.

Mērķis: sekmēt emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, izpratni par literatūras daudzveidību un ieinteresētību bibliotēku nozares profesionālo publikāciju izzināšanā.

Kursa materiāli 2019.gada 12.februāra mācību dalībiekiem. Dalībnieku pašreģistrācija ar atslēgu, ko saņem uz dalībnieka norādīto e-pastu.  

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here.

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here.

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Saturs kursā: spiest šeit

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here.

Course summary: click here

Saite uz projekta rezultātu ārējā datubāzē ADAM - “Advanced Data Archive Management” - spiest šeit

Saturs kursā: spiest šeit.

Link to the project product in the “Advanced Data Archive Management” database - click here

Course summary: click here